متخصص پوست، دارای بورد تخصصی پوست با نمره عالی 

تخصص پوست : فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 91

پزشکی عمومی : فارغ التحصیل دانشگاه تهران در سال 87

استادیار دانشگاه علوم پزشکی  زابل (سیستان)